INTERSECTIONS OF LIFE WAYS / KŘIŽOVATKA ŽIVOTNÍCH CEST

Magdalena Kracík Štorkánová se zabývá uměním mozaiky - tvorbou, restaurováním, designem, propagací, pedagogickou činností. Systematickou muzívní cestu zahájila v roce 2000 během studií na AVU v Praze, následně na akademiích v Carraře a doktorským studiem na akademiích v Praze, ve Vídni a na OPD ve Florencii.

Od té doby se podílela na mnoha mozaikových projektech, výstavách, konferencích, je autorkou několika monografií… V roce 2012 založila organizaci Art and Craft Mozaika z.s. sdružující umělce, restaurátory, historiky, vědce a nadšence do mozaiky. Hlavním cílem Je záchrana ohrožených mozaikových děl v ČR a šíření povědomí o mozaice jakožto umělecké disciplíně, její historii a technice.

V květnu roku 2022 zahájila provoz Galerie Black Cube - Mozaiky ve vestibulu st. metra Můstek, kde je expozice pravidelně obměnována.

Výstava Křižovatky životů je již osmou výstavou.


INSTALACE BEZHLAVÉ ŽENY

M. Kracík Štorkánová, 2023

Námět triptychu, z něhož jsou součástí výstavy dvě figuríny, odkazuje ke třem Gráciím - ženy jako tři druhy dobrodiní (dát, přijmout a vrátit). Bývají zobrazovány v průsvitném "rouchu" nebo odhalené - dobrodiní se nebojí pohledu - průhledu. Svou formou (korpusy jsou plastové figuríny zakoupené od obchodníků) jsou `oblečené` do delikátní mozaiky, propojují a odzrcadlují vnímání ženství v minulosti a dnes.

KLÍČ OD ZLATÉ KLECE

z triptychu BEZHLAVÉ ŽENY

M. Kracík Štorkánová, 2023

Žena pokrytá zlatem, žena jako vlastnictví, muž jako kupec, příslib věrnosti a oddanosti s příchutí vlastnického postoje a žárlivosti… Figurína je vytvořena z fragmentů připomínající atributy a nesoucí symboly vzorných hospodyněk, stepfordských paniček, bydlenek - nádobí, žehličku, šperky. V ruce třímá zlatý klíč - chce odemknout, touží po svobodě a samostatnosti?


ČERNOBÍLÉ ŽIVOTY

z triptychu BEZHLAVÉ ŽENY

M. Kracík Štorkánová, 2023

" Kroj vnímám jako symbol tradic, lidových oslav, obyčejů i rituálů, znamená pro mě přeneseně národní hrdost, regionální a etnografickou sounáležitost." Každý kroj se vyznačuje nezaměnitelnými prvky - tento je striktně černobílý, což není kombinace náhodná - panensky bílá se zde snoubí s hříšně černými dekory a draperiemi odkazujícími k erotickému spodnímu prádlu. Součástí instalace je kroj - vrstvená škrobená sukně, spodnička, zástěra s černou krajkou, která se tradičně používala jako ozdoba svatebních šatů, stolního i ložního prádla i liturgických rouch… V tomto objektu jsou krajky krajní záležitostí - podvazky odkazují k erotické pomůcce s prvky fetiše, odhaluje ženu jako nástroj rozkoše, s přesahy k pornografii, která je běžnou součástí současného světa. V ruce svírá panenku Marii… Její tělo je v pohybu

Reyhaneh Rajabi is an Iranian artist. She received her bachelor's degree in painting in Tehran in 2014. She came to Prague in October 2022 and is currently studying for a master's degree in Fine Arts/Painting at UMPRUM University. Her arrival in Prague allowed her to explore another dimension of herself in visual arts. Inspired by Iranian miniature as well as contemporary psychedelia, her work explores the theme of femininity against a background of intricate designs, surreal imagery, and vibrant colors. In her work, she speaks through a symbolic, figurative language.


"Initiation of the Artist"

Reyhaneh Rajabi, 2022

After many years I started to paint again and explore myself through symbols in Iranian culture. When I painted this, I had a lot of stress and anxiety because of the deadly protests that have happened in Iran in 2022, as well as personal changes like moving to a new culture. In these stressful times, personal conflicts and psychological issues also became a daily challenge, especially for me as an artist, keeping me from my artistic activities. In my painting, the angel with many faces represents me. Each face is a characteristic of my personality. In the artistic process, these layers were discovered and explored.


"Wonderscapes"

Reyhaneh Rajabi, 2023

In this painting, I went through inner wandering and exploration into the unconscious world of nature, aesthetics, and artistic expression. What shapes my art is curiosity and discovery in the miraculous imaginary realm of natural wonders, forms, patterns, colors, and emotions. My journey into the wonderland starts with me gazing at the central axis of the world, manifested in a tree that is surrounded by the totality of intricate patterns of natural beauty.


Reyhaneh Rajabi je íránská umělkyně. V roce 2014 získala bakalářský titul v malířství v Teheránu. Do Prahy přišla v říjnu 2022 a momentálně studuje magisterský obor Výtvarné umění/Malířství na UMPRUM University. Její příchod do Prahy jí umožnil prozkoumat další dimenzi sebe sama ve vizuálním umění. Její práce je inspirována íránskou miniatuře i současnou psychedelií a zkoumá téma ženskosti na pozadí složitých vzorů, surreálních obrazů a živých barev. Ve své práci hovoří prostřednictvím symbolické, figurativní řeči.


"Iniciace umělce"

Reyhaneh Rajabi, 2022

Po mnoha letech jsem začala znovu malovat a prostřednictvím symbolů v íránské kultuře objevovat sama sebe. Když jsem toto malovala, měla jsem hodně stresu a úzkosti kvůli smrtelným protestům, které se v Íránu udály v roce 2022, stejně jako kvůli osobním změnám spojeným s přestěhováním do nové kultury. V těchto stresových časech se osobní konflikty a psychické problémy staly každodenní výzvou, zejména pro mě jako umělce, což mě odrazovalo od mého uměleckého působení. V mé malbě anděl s mnoha tvářemi představuje mě. Každá tvář je charakteristika mé osobnosti. V uměleckém procesu byly tyto vrstvy objeveny a zkoumány.


"Podivohrází"

Reyhaneh Rajabi, 2023

V této malbě jsem prošla vnitřním blouděním a průzkumem do nevědomého světa přírody, estetiky a uměleckého vyjádření. To, co formuje mé umění, je zvědavost a objevování v zázračném imaginárním světě přírodních divů, forem, vzorů, barev a emocí. Má cesta do říše zázraků začíná tím, že hledím na centrální osu světa, projevenou v stromě, který je obklopen celkovostí složitých vzorů přírodní krásy. @reyhiii

Juliana Castaño Olivares is a South American artist, born and raised in the Amazon region of Colombia. In 2021 she finished her undergraduate degree in Visual Arts in Bogota at the Javeriana University. Currently she is part of the master's degree program in Visual Arts at the Academy of Art, Architecture and Design in Prague (UMPRUM). Her work has been characterized by exploring and addressing themes about body, memory, senses and journey. Although she began this exploration through painting, she is now working in the field of ceramics.

"

Transforming Bodies"

Juliana Castaño Olivares, 2022

Often, I see myself reflected in the bodies of others. Through this practice, I managed to discover a territory that, despite being in constant transformation, has its own identity that characterizes it. A territory that, although still full of uncertainties, manages to rebuild and find itself every day through the other.


"Armonía"

Juliana Castaño Olivares, 2023

These captivating ceramic pieces are a tribute to the diversity and dynamism of nature. Inspired by its countless facets and constant change, each piece reflects the connection between art and the natural environment. From subtle forms to organic flowing glaze, each vase is a unique manifestation of the ephemeral and ethereal beauty that characterizes our ever-evolving world.


Juliana Castaño Olivares je jihoamerická umělkyně, narozená a vychovaná v amazonské oblasti Kolumbie. V roce 2021 dokončila bakalářský titul ve vizuálních uměních v Bogotě na Univerzitě Javeriana. V současné době je součástí magisterského programu v oboru Vizuální umění na Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM). Její práce se vyznačuje zkoumáním a adresováním témat těla, paměti, smyslů a cesty. I když začala tuto zkoumavou činností skrze malbu, v současnosti pracuje v oblasti keramiky.


"Transforming Bodies"

Juliana Castaño Olivares, 2022

Často se vidím odraženého v tělech ostatních. Díky této praxi jsem dokázal objevit území, které, přestože je v neustálé proměně, má vlastní identitu, která ho charakterizuje. Území, které, i když je stále plné nejistot, dokáže každý den znovu vybudovat a najít sám sebe skrze druhého.ma veniam quis nostrum exercitationem ullam corporis.